بانک مقالات فارسی

فروشگاه

اینجا محل تبلیغ شماست

زمین شناسی پزشکی چیست ؟

زمین شناسی پزشکی

این علم دانشی میان رشته ای است که به تبعات دیگر شاخه های مختلف علوم چون بیولوژی ، شیمی ، فیزیک ، ریاضیات،آمار ، کشاورزی ، آب و هوا شناسی ، مینرالوژی ، ایمونولوژی ، اپیدمیولوژی ، پاتولوژی و پزشکی جغرافیایی می پردازد.

زمین شناسی پزشکی ، مطالعه اثر زمین و عوارض آن برروی سلامت انسان ، حیوان و گیاه است . از گذشته دور تاثیر عواملی چون آب و هوا ، میزان رطوبت ، دما و ارتفاع و دیگر عوامل محیطی برروی، انسانها شناخته شده است. این علم دانشی میان رشته ای است که به تبعات دیگر شاخه های مختلف علوم چون بیولوژی ، شیمی ، فیزیک ، ریاضیات،آمار ، کشاورزی ، آب و هوا شناسی ، مینرالوژی ، ایمونولوژی ، اپیدمیولوژی ، پاتولوژی و پزشکی جغرافیایی می پردازد. بررسی و تفحص در هرشاخه از این علم، دنیای وسیعی ازاجزاء بهم پیوسته ومرتبط با کل را به ما می نمایاند .با کشف قوانین حاکم بر این ارتباط ، به ماهیت کلی هدف زمین شناسی پزشکی می رسیم که این هدف همان شناخت عوامل ژئوژنیک و تأثیر بر سلامت موجودات زنده است .

همانگونه که پوسته زمین از عناصر مختلف تشکیل یافته است اعضاء و اندام های موجودات زنده نیز از عناصر مختلف بوجود آمده اند. برای مثال بیش از ۹۹ % وزن اندام های انسانی از ۶ عنصر اکسیژن ، کربن ، هیدروژن ، نیتروژن ، کلسیم و فسفر تشکیل یافته است . برپایه مطالعات انجام شده دو گروه اصلی از عناصر اهمیت ویژه ای درسلامت و بهداشت انسان دارند . گروه اول ، عناصر ضروری و حیاتی شامل آهن ، منیزیم ، پتاسیم ، کلسیم ، روی ، مس ، یّد ، سلنیم ، فلورئور است . گروه دوم شامل عناصری است که در مقادیر بسیار کم ، اثرات فیزیولوژیکی زیان­آوری ایجاد می­نمایند که عبارتند از کادمیم ،آلومینیوم ، ارسنیک ، سرب ، جیوه و برخی از ترکیبات اورانیوم.

بنابراین فرآیندهای بیولوژیک ، این عناصر را برای انجام وظایف بیوشیمیایی خاص و ضروری برای ادامه حیات بکار می گیرند.برخی از این عناصر، نقش مهمی در متابولیسم عادی وعملکردهای فیزیولوژیک درانسان دارند مثلاً کلسیم ، فسفر، فلوئور ومنیزیم نقش مهمی در عملکردهای ساختاری استخوان و غشاء سلولی دارند. برخی از این عناصر مثل روی، مس ، سلنیم ، منگنز و مولیبدن ، از اجزاء ضروری آنزیم ها بوده ویا به عنوان حامل آهن برای لیگاندها در متابولیسم عمل می نماید . گروهی نیز همانند یّد و کروم ، در ساختار اصلی هورمون ها شرکت دارند . بنابراین عناصر در چرخه طبیعی حیات از طریق خاک ، آب و گیاه وارد سیستم بدن موجودات زنده می شوند .

لذا با توجه به به اهمیت این علم نوین و نیاز کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ مبادرت به ایجاد واحد اجرای پژوهش های

زمین شناسی پزشکی نموده است .

اهم شرح وظایف طرح اجرای پژوهشهای زمین شناسی پزشکی :

این طرح شامل کمیته های فنی-تخصصی و تحقیقاتی ذیل است :

۱- کمیته بررسی ژئوشیمی

۱-۱- بررسی تفصیلی ژئوشیمی پزشکی خاک و رسوب مناطق مورد مطالعه در سطح کشور (موضوعی- منطقه ای – ناحیه ای) جهت شناسایی کمی و کیفی عناصر مختلف در روند تاثیر بر سلامت موجودات زنده .

۲-۱- بررسی تفصیلی مقاطع صیقلی و کانی سنگین مناطق مورد مطالعه جهت ردیابی عناصر محیطی و تعیین منشا آنها.

۳-۱- طراحی نمونه برداری ، انجام عملیات صحرایی نمونه برداری و پردازش داده های آنالیز آزمایشگاهی و معرفی مناطق آلوده با منشاء ژئوژنیک وآنتروپوژنیک .

۴-۱- تنظیم گزارشات بیوژئوشیمی پزشکی و تعیین حد مجاز و حد مطلوب آلاینده و تعیین میزان آنومالی در محیط براساس استانداردهای پزشکی موجود .

۵-۱- تحقیق و تلاش در اخذ بهترین استانداردهای موجود در مورد رسوب و خاک مناطق مختلف با بهره وری گوناگون ( مسکونی ، صنعتی ، تفریحی ، کشاورزی ) با در نظر گرفتن وضعیت زمین شناسی منطقه مورد مطالعه .

۶-۱- ترسیم و تنظیم نقشه های آنومالی ژئوشیمی پزشکی و مشخص نمودن حد مجاز و مطلوب آلاینده ها و تفسیر موضوعی آن .

۷-۱- استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با بهره گیری از امکاناتی چون نمایش ، جستجوی مکانی و آنالیز و تلفیق داده ها .

۸-۱ بدست آوردن ارتباط بین فرایندهای زمین شناختی موثر در توزیع عناصر سمی و ضروری در محیط و ارتباط آن با انواع بیماری ها در انسان و سایر موجودات زنده .

۹-۱ تلفیق داده های حاصل از فاکتورهای زمین شناختی موثر در بروز بیماری های بومی مانند آب، خاک ،رسوب، گیاه و مواد پرتوزای طبیعی .

۱۰-۱ جدیت در امر ترجمه و تالیف کتب وابسته به ژئوشیمی پزشکی و دیگر شاخه های مرتبط با علم زمین شناسی پزشکی و ایجاد روابط علمی و تحقیقاتی با کشورهای در حال کار در این زمینه

۲- کمیته بررسی هیدروژئوشیمی :

۱-۲- بررسی تفصیلی روان آبها و آبهای زیرزمینی مورد استفاده در شرب یا کشاورزی با نگرش هیدروژئوشیمی و هیدرولوژی و تعیین کمی و کیفی عناصر مختلف و آلاینده .

۲-۲- طراحی نمونه برداری ، انجام عملیات صحرایی و نمونه برداری سیستماتیک آب ، تعیین روش آزمایشات ، پردازش داده های آنالیز آزمایشگاهی و معرفی مناطق آلوده با منشاء ژئوژنیک و آنتروپوژنیک با هدف بررسی تأثیر آلاینده ها بر سلامت موجودات زنده .

۳-۲- ترسیم و تنظیم نقشه های آنومالی هیدروژئوشیمی و مشخص نمودن کمی آلاینده ها و تفسیر موضوعی آن .

۴-۲- جدیت در امر جمع آوری آرشیو مستند از گزارشات علمی ارائه شده در مورد آب مناطق مختلف و جدیت در امر ترجمه و تألیف کتب وابسته به هیدروژئوشیمی و شاخه های مرتبط با زمین شناسی پزشکی.

۳- کمیته بررسی رادیونوکلئید های طبیعی :

۱-۳- تعیین مناطق با پرتوزایی بالا در سطح کشور برای انجام تحقیقات و بررسی کنترل رادیولوژیک محیط زیست .

۲-۳- اندازه گیری میزان پرتوگیری مردم و مشارکت در امر تحقیق و پژوهش رادیولوژیک محیط و تاثیر متقابل اشعه با واکنش عناصر مختلف محیطی بر موجودات زنده.

۳-۳- تعیین کمی و کیفی مواد پرتوزا در نمونه های محیطی ، معدنی و مواد بیولوژیکی .

۴-۳- انجام کلیه آزمایشات در بخشهای مختلف (آب- خاک- رسوب- گیاه – موجودات زنده و مواد معدنی ) و تعیین ظرفیت رادیولوژیکی محیط زیست‌.

۵-۳- مقایسه میزان پرتوزایی هر یک از رادیوایزوتوپها در آب و رسوبات و محاسبه (Concentration Factor)

۶-۳- تهیه مدلهای محیطی مورد نیاز جهت تعیین میزان پرتو گیری مردم ناشی از منابع پرتوزای طبیعی در اکوسیستم های مختلف .

۷-۳- جدیت در امر جمع آوری آرشیو مستندات و گزارشات علمی ارائه شده در زمینه مواد رادیواکولوژی طبیعی و تلاش در امر ترجمه و تألیف کتب وابسته .

۸-۳- تحقیق جهت اتخاذ استانداردهای منطقه ای با نگرش و توجه خاص به استانداردهای بین المللی برای مواد پرتوزای طبیعی .

۴- کمیته بررسی ژئوبوتانی :

۱-۴- بررسی تفصیلی خاک و تعیین حد آستانه تمرکز مواد معدنی و تعیین آنومالی محیطی بر اساس استانداردهای زیست محیطی پزشکی.

۲-۴- مطالعه جامع تنوع زیستی گونه های گیاهی در مناطق مورد مطالعه شامل تعیین گونه و واحدهای زیر گونه ای گیاهان ، تعیین فرم های رویش غالب و نادر ، تهیه کلید های شناسایی عکس و نقشه پراکنش .

۳-۴- مطالعه جامعه شناسی گیاهی در مناطق مورد نظر به منظور تعیین جوامع گیاهی شاخص منطقه وتعیین گونه های غالب و شاخص .

۴-۴- مطالعه Autecology بر روی گیاهان مقاوم به

آلاینده های خاص در منطقه با تاکید بر ویژگیهای خاک شناسی شامل غلظت عناصر خاص نظیر فلزات سنگین .

۵-۴- تعیین غلظت عناصر به ویژه فلزات سنگین در بخشهای مختلف گیاهان و مشخص نمودن اندامهای ذخیره کننده آن و چگونگی مصرف گیاه در موجودات زنده .

۶-۴- تاثیر عوامل محیطی در محیطهای آلوده بر ریخت شناسی گیاهان.

۷-۴- تعیین آزمایشات و روشهای استاندارد آزمایش در هر مرحله از کار و بر روی هر کدام از بخشهای مختلف مورد مطالعه.

۸-۴- جدیت در امر ترجمه و تالیف کتب مربوط با هدف واحد پژوهش های زمین شناسی پزشکی در مناطق مختلف.

۵- کمیته بررسی پزشکی :

۱-۵- بررسی و تحقیق در اپیدمی های حاد ومزمن در مناطق تعیین شده و اعلام آمار بیماری های مربوطه .

۲-۵- بررسی و تحقیق در مورد زمینه سازهای بیماریهای مختلف با توجه به داده های چند بعدی .

۳-۵- تعیین در صد آسیب پذیری جمعیت مورد مطالعه در هر منطقه جهت ارائه آمار به مراکز تحقیقاتی _ آموزشی بین المللی .

۴-۵- بکارگیری روشهای موثر جهت پیشگیری از آسیبهای احتمالی به افراد و بیماری زایی در آنها .

۵-۵ بررسی و تحقیق دامپزشکی در مناطق مورد مطالعه با نگرش زمین شناسی پزشکی.

۶-۵- تهیه گزا رش مستند از بیماریهای بومی در هر منطقه از کشور برای تهیه آرشیو و تعیین اولویتهای بررسی و تطبیق با گزارشات.

۷-۵- جدیت در امر جمع آوری آرشیو مستند از گزارشات ارائه شده در زمینه بروز بیماری های بومی.

۸-۵- ترجمه و تألیف متون پزشکی مرتبط با اپیدمیولوژی ، سم شناسی محیطی ، پاتولوژی ، پزشکی جغرافیایی و … در ارتباط با هدف واحد پژوهش های زمین شناسی پزشکی .

● سازمانها و نهادهای استفاده کننده از تحقیقات زمین شناسی پزشکی :

۱- وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی و زیرمجموعه های تابعه؛

۲- وزارت صنایع و معادن و تمامی سازمانهای مرتبط ؛

۳- وزارت علوم- تحقیقات و فن آوری ؛

۴- وزارت جهادکشاورزی ؛

۵- وزارت نیرو و زیر مجموعه وزارتخانه نظیر سازمان آب و فاضلاب کلیه استانها ؛

۶- سازمان محیط زیست کشور ؛

۷- دانشکده های پزشکی و گروه پزشکی کشور ؛

۸- دانشکده های کشاورزی و گروه کشاورزی ؛

۹- سازمان انرژی اتمی کشور ؛

۱۰- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

● اقدامات انجام شده :

بررسی زمین شناسی پزشکی در برگه ۰۰۰,۱۰۰ : ۱ تهران که مشتمل بر چندین جلد گزارش قابل ارائه می باشد .

● چشم اندازآینده :

با توجه به اینکه کشور ما بخشی از کمربند پراکندگی جغرافیایی بیماری هایی نظیر ( گواتر ، کم خونی ، تالاسمی ماژور و برخی از انواع سرطانها ) میباشد. لزوم بررسی و تحقیقات همه جانبه در سطح ملی امری بدیهی است .

لذا این واحد پژوهشی در نظر دارد به استناد به تفاهم نامه های منعقده با وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی ، سازمان انرژی اتمی کشور ، سازمان آب و فاضلاب استان تهران و دیگر مراکز آموزشی تحقیقاتی دانشگاهی در اولین گام بر طبق گزارشات ارائه شده به تحقیقات موضوعی و منطقه ای بپردازد و سپس با انجام پژوهش های ناحیه ای و وسیع سعی در برقراری ارتباط مفهومی بین آلاینده های ژئوژنیک و بیماری های مرتبط نماید .

blogfa

 

لینک ثابت

icon برچسب ها:
 • نوشته: مدیر سایت articlefa.ir
 • تاریخ: 29 می 2010
 • يك نظر

 • نظرات ارزشمند خود را در مورد این مقاله از فرم ارسال نظر که در اخر همین صفحه وجود دارد برای ما ارسال کنید تا در سایت نمایش داده شودنظرات شما بعد از بررسی در سایت نمایش داده خواهد شد نمایش نظرات به معنای تایید انها توسط سایت نیست ونظرات شخصی بازدید کنندگان سایت در مورد این مقاله هست پیشاپیش از اینکه نظرات ارزشمند خود را در مورد این مطلب به سایت ارسال می کنید از شما ممنون هستیم باعرض پوزش بابت تاخییر ایجاد شده در تایید نظرات برای نمایش در سایت به دلیل مشغله کاری زیاد نظرات جدید با تاخییر بر روی سایت قرار میگیرند
  فضولی در ساعت 2:05 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 27 ژانویه 2011

  خیلی چرت بود

  Debes estar logueado para postear un comentario

  ضمن تشکر از شما برای ارسال نظرات ارزشمند خود در مورد این مطلب لطفا نظرات خود را به صورت فارسی تایپ کنید همچنین نظرات شما بعد از بررسی توسط مدیر سایت در سایت قرار خواهد گرفت